Akvaristický slovník od A do Z


Zde naleznete definice na všechny akvaristy používané fráze a slovní spojení

 • akvaristika - chov vodních živočichů v zajetí, pěstování rostlin v akváriích a jejich studium
 • akvárium - umělá vodní, obvykle skleněná nádrž k pěstování vodních živočichů a rostlin
 • afrika - označení používané akvaristy k označení afrických endemických cichlid (tlamovců)
 • anex - přístroj měnicí anionty, který se používá při demineralizaci vody
 • abdominální póry - párové i nepárové otvory spojující dutinu tělní s povrchem. Například lososové ryby touto dutinou vypouštějí jikry
 • adaptabilita - přizpůsobení živočichů a rostlin měnícím se životním podmínkám
 • albinismus - barevná odchylka živých organismů, způsobená poruchou tvorby barviva melaninu. (nedostatečné množství pigmentu.)
 • amphicoelní obratle - typické rybí obratle (bikonkávní)
 • anadromní tah - přirozená cesta ryb z trdliště do řek
 • Asimilace - a přeměna látek živým organizmem pro výstavbu jeho těla
 • Anaerobní - nevyžadující ke svému životu kyslík
 • Aerobní - vyžadující k životu kyslík
 • Adsorpce - proces akumulace (vstřebávání) jiných látek na povrchu tuhé látky. V akváriu jsou filtrační média s touto schopností používána k čištění vody v akváriu
 • Airlift - zařízení usnadňující pohyb čisté vody z filtračního média, jež je založené na zavádění bublin vzduchu do vody. Jelikož je směs vody a bublin vzduchu lehčí než voda, uvolňuje se z filtru a stoupá k hladině
 • Aktivní uhlí - filtrační médium, které se používá na adsorpci ve vodě rozpuštěných odpadních látek
 • Anabantoidae - čeleď labyrintových ryb, které jsou schopny dýchat atmosférický vzduch

 • buchanka - planktonní korýš. Akvaristé ho hojně pužívají ke krmení potěru a mladých ryb
 • batyální ryby - ryby, které žijí jenom při dně oceánů
 • batypelagické ryby - ryby, které žijí pouze v mořských hlubinách
 • bentické ryby - ryby žijící při dně rybníků a jezer
 • biotop - soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.
 • brakická voda - voda, která má koncentraci solí mezi mořskou a sladkou vodou. Je slanější než sladká voda, ale není tak slaná jako voda mořská
 • biseriální archipterygium - párové ploutve, prsní i břišní
 • blastula - ranné vývojové stádium zárodku
 • Bezobratlí - živočichové, kteří nemají páteř a obratle
 • Biologická filtrace - je systém, jež využívá bakterií na proměnu toxických dusíkatých látek v neškodné látky
 • Biologický filtr - je systém, v němž je filtrační deska nainstalovaná pod štěrkem jako část biologické filtrace. Jiné označování je podštěrkový nebo půdní filtr

 • ceratotrichia - chrupavčité ploutevní paprsky (zejména u žraloků)
 • cizopasník - Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel)
 • cykloidní šupiny - kostěné šupiny, které mají okrouhlý tvar a hladký povrh

 • čpavek - amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý velmi štiplavý plyn. Amoniak je toxická, nebezpečná látka zásadité povahy

 • detritofágní - živočichové, živící se rozloženými zbytky jiných živočichů či rostlin (např. sumci)
 • denitrifikace - jeden z procesů v koloběhu dusíku, při němž se mění dusičnany (NO3-)na elementární dusík (N2)
 • destruent - Rozkladač (neboli dekompozitor, destruent) je organismus, který získává organické látky z jiných mrtvých částí těl organismů
 • detrit - částečka hmoty v různém stádiu rozkladu, která se hromadí ve dně akvária
 • dimorfismus - výskyt dvou zřetelně odlišných forem téhož druhu (pohlavní rozdíly mezi samcem a samičkou)
 • disimilace - opačný proces asimilace. Rozkládání organických látek na anorganické probíhající v organizmech
 • dorsoventrální zploštění - tělo ryb ploché do šíře, s plochým hřbetem a břichem (např. rejnok)
 • druhové akvárium - akvárium, kde žijí pouze ryby jednoho druhu
 • dceřiná rostlina - odnož, která vyhání nejprve listy a poté kořínky

 • ekosystém - obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi
 • ektoparazit - paraziti žijící na kůži hostitele, kteří získávají výživu z kůže nebo sáním krve
 • ektotermie - schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality
 • embryo - počáteční vývojové stádium uvnitř jikerného obalu
 • emerzní rostliny - rostliny asimilující nad vodní hladinou
 • endoparazit - vnitřní parazité -cizopasníci, kteří parazitující uvnitř těla ryby
 • endemit - druh omezený svým výskytem na určité, zcela vyhraněné území
 • erytrofor - kožní barevná buňka s červeným pigmentem
 • exogenní výživa - vnější výživa rybích larev, která přichází obvykle v době rozplavávání

 • filiální generace - soubor jedinců vzniklých křížením jedinců parentální generace
 • filtrace - proces, kdy se z vody vychytávají různé nečistoty
 • fyziologický - normální, přirozený - s vlastnostmi zdravého organismu
 • filtrát - prvek vystupující z filtrace
 • fosilní - vymřelý živočich, žijící v minulosti
 • fotosyntéza - reakce, která probíhá v zelených rostlinách na světle. S využitím světelné energie přeměňují rostliny oxid uhličitý a vodu na látky, které potřebují ke svému růstu. Při této reakci se uvolňuje do okolí kyslík, vlastně jako „odpadní“produkt fotosyntézy
 • fytofilní ryby - ryby které kladou jikry pouze na rostliny

 • ganoidní šupiny - šupiny rombického tvaru, které jsou na povrchu kryté lesklou tvrdou vrstvou ganoinu
 • gameta - vláštní typ buňky, jejímž úkolem je umožnit vznik nového jedince v procesu
 • gastrula - jedno ze stádií ontogenetického vývoje, kterým prochází zygota
 • gonády - rozmnožovací orgány živočichů (varlata, vaječníky)
 • gonochorismus - typ pohlavního rozmnožování, při kterém jsou samci a samice oddělení jednotlivci
 • gonopodium - samčí pomocný pářící orgán, užívaný př oplození samičky
 • guaninové krystalky - tyto krystalky způsobují u ryb jejich lesklé zbarvení

 • habitus - vnější vzhled organismu
 • hemální oblouk - dolní srostlé výběžky obratlů ocasní části těla, které tvoří kanál pro ocasní tepnu
 • hermafrodit - jedinec se samčími í samičími orgány, produkující pohlavní buňky obou pohlaví
 • herbivorní ryby - ryby, které se živí jedině rostlinou složkou potravy
 • hibernace - též nazývána zimní spánek, je specifická reakce savců na zimní období, kteří v klidovém stavu a při útlumu všech fyziologických procesů přečkávají ve vhodném úkrytu, zvaném hibernakulum, nepříznivé zimní období
 • holotyp - exemplář označený za typického zástupce určitého druhu nebo poddruhu
 • hybrid - novošlechtěnec vzniklý křížením
 • hydrostatický orgán - plynový měchýř, který vyrovnává váhu těla ve vodním sloupci v závislosti na hloubce (a i příjmu potravy)
 • hypertonický roztok - koncentrovaný roztok
 • hypotonický roztok - řídký roztok
 • hejno - mnohé ryby, které plavou pohromadě, vytvářejí heno – např. Tetry nebo parmičky. Hejno poskytuje rybám určitou ochranu před nepřáteli
 • huminové kyseliny - látky okyselující vodu a barvící ji mírně dožluta

 • chlorofyl - zelený pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách
 • chloroplast - zelená buněčná organela patřící mezi plastidy. Je velmi bohatý na membrány a probíhá v něm fotosyntéza
 • chorda dorsalis - hřbetní struna; oporný útvar ryb
 • chromatophory - buňky, které obsahují barevné pigmenty a odrážejí světlo
 • chrupavčité ryby - ryby, které mají po celý svůj život svou kostru chrupavčitou (žraloci, rejnoci)

 • ichtyoftiriáza - kožovcovitost; choroba ryb způsobená ektoparazitem - nálevníkem, kožovcem
 • ichtyologie - obor zoologie, který se zabývá ryb
 • ichtyolog - odborník zabývající se rybami
 • imponování - specifické chování při tření, kdy se zpravidla samec snaží zaujmout samičku
 • iridocyt - buňka obsahující krystalky guaninu, který způsobuje lesk ryb

 • jikra - Vajíčko (latinsky ovum) je samičí pohlavní buňka. Slouží k pohlavnímu rozmnožování organismů a nese genetický materiál matky
 • jekernačka - označení rybí samice

 • katadromní tah - cesta ryb z řek do moří (úhoři)
 • kaviár - rybí jikry a v mnoha zemích je považovaný za pochoutku
 • kalciferol - steroidní hormonální prekurzory, souhrnně označované jako vitamín D, nebo také antirachitický vitamín
 • karanténa - držení ryby na izolovaném místě za účelem pozorování, zda se u nich projeví příznaky nějaké nemoci
 • karnivorní ryby - ryby živící se převážně masitou potravou
 • konduktometr - měřící přístroj na zjištění elektrické vodivosti
 • konkávní - označuje plochy či křivky prohnuté směrem dovnitř, resp. od pozorovatele
 • komensalismus - typ biologické interakce mezi dvěma organismy, kdy jeden má ze vztahu prospěch zatímco druhý není ovlivněn.
 • kostnaté ryby - ryby s kostěnou kostrou
 • kultivar - vyšlechtěná odrůda rostlin (zkr. CV)
 • kříženec - potomek smíšeného páru. Mezidruhoví kříženci jsou většinou neplodní nebo je jejich plodnost výrazně nižší než u potomků jednodruhových párů.
 • ktenoidní šupiny - šupiny se zadní vyčnívající částí pokrytou množstvím zoubků či trnů

 • labyrint - pomocný dýchací orgán ryb (labyrintek), který tvoří komůrka v horní části a tak umožňuje dýchání atmosferického vzduchu
 • lepidotrichia - ploutevní, kostěné paprsky ve tvaru ostnů, trnů
 • limnofilní ryby - druhy ryb, které žijí ve stojatých vodách
 • linea lateralis - postranní čára; je tvořena kanálkem na bocích těla ryby. Na hlavě se obvykle větví. Jedná se o senzorický aparát informující o pohybu v blízkosti ní a také slouží k orientaci v kalné vodě
 • litofilní ryby - ryby, které kladou své jikry na kameny
 • litorální ryby - ryby žijící u pobřeží
 • lux - jednotka intenzity osvětlení v daném bodě

 • melanofory - buňky s hnědým, modrým či červeným barvivem
 • metamorfóza – proměna; transformace larvy či nymfy v dospělého jedince; rozlišujeme proměnu dokonalou a proměnu nedokonalou
 • metabolismus - souhrn chemických reakcí v živém organismu, při kterém organismus získává energii a látky potřebné pro růst a rozmnožování
 • migrace - tah ryb do míst pro tření či za potravou
 • mikroorganismus - jsou jednobuněčné, jen mikroskopicky (popř. elektromikroskopicky) pozorovatelné organismy
 • mimikry - chování, které směřuje k přizpůsobení okolí např. maskování
 • mixipterygium - samčí párový pářící orgán, který vznikl přeměnou břišních ploutví
 • mlíčák - označení rybího samce
 • mlíčí - produkt samčího pohlavního aparátu pro oplodnění samice
 • močopohlavní bradavka - urogenitální papila; společné vyústění močové trubice a pohlavního vývodu
 • morula - plný kulovitý shluk buněk, vznikající v prvotních fázích ontogeneze dělením (rýhováním) oplodněného vajíčka
 • mutace - dědičná změna organismu související se změnou genotypu
 • mžurka - třetí oční víčko ( např. u krokodýlů )
 • mateřská rostlina - velká silná rostlina, která vyhání odnože

 • náletový hmyz - hmyz, který přilétá k vodní hladině a stává se tak kořistí ryb, které jej sbírají (loví) z hladiny (africké endemické cichlidy)
 • nannoplnakton - drobní vodní živočichové (zooplankton) a rostliny (fytoplankton) vznášející se volně ve vodním sloupci bez pohybu
 • nauplius - vývojové stádium (larva) korýšů (např. buchanka)
 • neurální oblouk - horní srostlé výběžky obratlů uzavírající a chránící míchu
 • nitráty - dusičnany; soli kyseliny dusičné (NO3)
 • nitrity - Dusitan (nitrit) je sůl kyseliny dusité (HNO2) a dusitanové ionty mají vzorec NO2-
 • nitrifikace - Nitrifikace je proces oxidace amoniaku (NH3, resp. NH4+) na dusičnany (NO3−), a to přes dusitany (NO2−)

 • obojetník - živočich schopný produkovat současně vajíčka i spermie
 • osmóza - tlak toku rozpouštědla pronikajícího přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu do roztoku, ve kterém je vyšší koncentrace rozpuštěných molekul nebo iontů
 • ovoviviparie - způsob rozmnožování řady skupin živočichů. Vejce se vyvíjí v těle matky a líhnou se těsně před porodem, v jeho průběhu nebo vzápětí

 • parazit - vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel)
 • páření – pohlavní akt, který u člověka a mnohobuněčných živočichů spočívá v bezprostředním kontaktu dvou jedinců vedoucímu k oplodnění
 • patoergont - cizopasný organismus
 • patologický - chorobný, nenormální
 • ph - Tato hodnota udává, zda je voda kyselá, neutrální nebo zásadití. Stanoví se pomocí chemického testu, který lze koupit v akvaristické prodejně, nebo pomocí meřících papírků, jež jsou k dostání tamtéž
 • paCO2 - veličina označující parciální (částečný) tlak oxidu uhličitého v měřené jednotce (krev)
 • paO2 - veličina označující parciální (částečný) tlak kyslíku v měřené jednotce (krev)
 • pithophora - rod vláknitých zelených řas
 • plakoidní šupiny - šupiny kosočtverečného tvaru s jedním zubem na povrchu u žraloků
 • plankton - soubor mikroskopických organismů pasivně se vznášejících v prostředí. Je potravou mnoha druhů vodních živočichů
 • ploštěnka - červ nebezpečný jikrám a mladému plůdku
 • ploutevní paprsky - podepírají ploutevní blánu
 • ploutev - orgány ryb, paryb a některých vodních savců, jejichž funkcí je zajišťovat pohyb, hydrodynamiku a případně i ochranu
 • plynový měchýř - Orgán jehož pomocí se ryba může bez pohybu ploutvemi vznášet ve vodním sloupci, klesat v něm a stoupat
 • poikilotermie - neschopnost udržení stálé tělesné teploty. Vyskytuje se především u nižších živočichů
 • polyp - jedním ze dvou životních stadií některých žahavců, druhým je medúza. Tělo polypů je většinou válcovité a prodloužené
 • postranní čára - Orgán táhnoucí se po obou stranách těla ryby od hlavy až na ocasní násadec (někdy může být v různém stupni redukován – pozn. Překl.). Pomocí postraní čáry mohou ryby odhadovat vzdálenost, která je dělí od překážek nebo jiných ryb. Díky postraní čáře mohou ryby také třeba plavat v hejnu, aniž by do sebe narážely
 • požerákové zuby - pátý žaberní oblouk s třecími a drtícími zuby, který vlastní ryby bez ozubené čelisti (např. cejn, kapr)
 • prachová potrava - jemná potrava pro mladý plůdek
 • predátor - (též dravec) je živočich, který loví živé živočichy a živí se jimi
 • příbojová zóna - úsek pobřeží omývaný vlnami
 • porodnička - speciální nádoba, kam se vpouští samice živorodek, aby porodily mláďata. Mláďata po narození propadnou mřížkou ve spodní části porodničky na její dno, kam za nimi samice nemůže

 • recentní - žijící dodnes, žijící v současné době
 • reofilní ryby - ryby žijící v proudu potoků
 • roček - ryba žijící 12 měsíců
 • rostrum - zobákovitý výběžek horní čelisti
 • rozsivky - jsou velkou skupinou jednobuněčných fotosyntetizujících organismů s dvojdílnou křemičitou schránkou, tradičně řazenou mezi hnědé řasy

 • saprofág - heterotrofní organismus, který ale na rozdíl od predátorů získává energii z organických látek odumřelých organismů nebo jejich částí
 • sexuální dimorfismus – pohlavní dvojtvárnost
 • skvrna březosti - Tmavá skvrna na zadní části břicha březích samiček živorodek. V místech skvrny březosti prosvítají tělní stěnou jikry s vyvíjejícími se zárodky
 • sperma - obsah mlíčí
 • spermatofor - shluk samčích pohlavních buňek
 • spiraculum - stříkající otvor umístěný za okem u rejnoků
 • společenská nádrž - nádrž, v níž se chová pohromadě více různých druhů ryb
 • stridulace - zvuky způsobené třením jedné části rybího těla o druhou (důležitý determinační znak)
 • střevní dýchání - polykání atmosferického vzduchu, kdy se kyslík vstřebá ze silně prokrvené střevní sliznice
 • stopové prvky - minerály; vyskytují se ve vodě ve velmi malém množství. Například jód, železo, atd
 • suchá potrava - sušené produkty pro krmení ryb
 • submerzní rostliny - rostliny rostoucí výhradně pod vodní hladinou
 • substrát - látka, půda pro pěstování rostlin
 • symbióza - vědecký termín označující jakékoli úzké soužití dvou a více organismů

 • teritorium - oblast výskytu určitého organismu, jež si tento organismus udržuje, značí a mnohdy brání proti vetřelcům
 • trdliště – označení pro místo, kde dochází ke tření ryb či kruhoústých. Volba trdliště je závislá na způsobu života
 • třecí vyrážka - rohovité kožní výrůstky nejčastěji na hlavě samců kaprovitých ryb
 • tření - - druh rozmnožování ryb. Samička vypouští jikry, samec ihned nato mlíčí. Tření probíhá při určité teplotě vody na jaře
 • tuková ploutev - leží mezi hřbetní a ocasní ploutví u ryb lososovitých a characid
 • tvrdost vody - koncentrace rozpuštěných minerálů ve vodě
 • teploměr - přístroj na měření teploty, který umožňuje pravidelně kontrolovat teplotu vody v akváriu
 • termostat - regulátor teploty, jehož pomocí lze nastavit topné tělísko na určitou teplotu

 • uniseriální archipterygium - párové ploutve prsní a břišní, vybíhající od článkované osy
 • uhličitan vápenatý – bílý křemičitý minerál. Jeho vysoká koncentrace se vyznačuje tvrdou vodou
 • urogenitální papila - močopohlavní bradavka; společné vyústění močové trubice a pohlavního vývodu. U samců většinou válcovitého či trubicového tvaru, u samic je na konci zašpičatěna
 • užitkové ryby - ryby pro maso, rybí tuk, kaviár, guanin, atd

 • vousky - vláknité výrůstky v okolí úst, které mají hmatovou či chuťovou schopnost
 • Vytíračka – samostatné akvárium, do kterého se nasazují ryby ke stření, tj. aby se rozmnožily. Po vytření lze ve vytíračce v prvním období také odchovávat narozená mláďata, dokud jsou tak malá, že by je ve společenském akváriu mohly dospělé ryby sežrat

 • xantofory - buňky se žlutým a oranžovým barvivem
 • xantorismus – nepřítomnost xantofor; oči jsou černé

 • zooplankton - planktonické organismy živočišného původu
 • zásobní hnojivo – hnojivo uzavřené zpravidla v želatinové vrstvě. Živiny se zněj proto uvolňují postupně delší dobu

 • Žábry - dýchací orgán sloužící k získání kyslíku z vody a výdeji oxidu uhličitého
 • žaberní lupínky – jsou umístěny na zadní straně žaberních oblouků a slouží k okysličování krve kyslíkem
 • žaberní tyčinky - výrůstky na přední straně žeberního oblouku a slouží k filtraci potravy z vody a chrání žábry před zanesením v kalné vodě
 • žloutkový vak - vak obsahující zásobu živného žloutku napojený na střevo. Vyskytuje se u zárodků a zajišťuje primární výživu než-li plůdek přejde na exogenní výživu